Organisaties, bedrijven en lokale overheid hebben als uitganspunt om gezamenlijk een convenant te tekenen met De Vertrekhal om zo een bijdrage te leveren aan succesvol versneld aanwas van vakmensen in de markt te realiseren.

Hiermee willen we inspringen op dringende vraag m.b.t. de tekorten die in de markt zijn zoals de Energiemarkt (maar niet beperkt tot).

De  Vertrekhal is daardoor betrokken bij de vorming de vaklui in wording gedurende het traject.

Vanuit het convenant werken wij in De Vertrekhal voor en aan de verdere ontwikkeling en kwaliteitswaarborging van vakmensen in duurzame beroepen.

Gedurende het traject zullen de leden zich inzetten t.b.v. de vaklui in wording doormiddel van professionele vakinhoudelijke ontwikkeling en ontzorgen doormiddel van coaching, counseling, training en client ondersteunende begeleiding. Het opstellen van een intentieverklaring, begeleidingsplan, plan van aanpak en samenwerkingsovereenkomst(en) en toepassingsgericht individueel prestatie overeenkomsten.

Daarnaast wordt er een praktische training omgevingen met vaklui in wording opgestart, om zo oplossingsgericht en vakinhoudelijk een simulatie omgeving te creëren die 1 op 1 overeenkomt met de materialen die gebruikt worden in een operationele werkomgeving.

Zo wordt de brug naar het werkende leven of naar zelfstandigheid gemakkelijker gemaakt voor ongekende talenten en mensen die met een afstand tot de arbeid markt tussen het wal en schip zijn terecht gekomen.

In het Convenant worden afspraken vastgelegd  tussen de coöperatieve partners die er voor moeten zorgen dat de onderlinge samenwerking wordt verankerd en daarmee de deelname aan het economische verkeer bij mensen met een afstand tot de arbeidsmark wordt vergroot. 

Achtergronden Convenant

In 2022 zijn verschillende organisaties samen met het bedrijfsleven en vaklui in wording tot een akkoord gekomen. Waarbij bedrijven zorg dragen voor superieure leermeesters, vaklui in wording zich committeren aan inzet,  betrokken overheden als enablers een bijdrage leveren door als volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner ondersteuning te verlenen aan het succes voor werkelozen om weer aan het werk te gaan. De sociale partners leveren inspanningen aan de achterdeur en de voordeur bij vaklui om hier ondersteuning te verlenen. Ondersteuning die ertoe zou kunnen leiden dat vaklieden in wording vroegtijdig af zouden moeten haken wegen belemmeringen, psychosociale problematiek.  relationeel, of bijv bij schuld hulpverlening e.a. stress factoren.

Het Convenant richt zich met name op een betere samenwerking in de keten.
De afspraken in het Convenant bieden voor onze leden dan ook een goed vertrekpunt om hun bijdrage op dit vlak eenduidiger in te richten. Wat ons betreft kan 2023 niet snel genoeg beginnen.

Uitwerking

In het Convenant zijn onder meer mede afspraken gemaakt om in een aantal werkgroepen onderdelen van de doelstelling en voorlichting aan organisaties en overheden verder uit te werken.

In het Convenant worden ook nadrukkelijk de afspraken vastgelegd als het gaat om de inzet en discipline van de vaklui die of kiezen voor een baangarantie of een startup.